Cercetător Științific I- Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată ”Gh. Mihoc – C. Iacob” din București


    Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată ”Gh. Mihoc – C. Iacob” scoate la concurs ½ post Cercetător Științific I, vacant la data de 1 septembrie 2015, în domeniul Probabilități și Statistică Matematică.
    Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții conform art. 3 al Regulamentului – Cadru aprobat prin HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
        a) are cetățenia romana, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul in Romania;
        b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;
        c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale;
        d) are capacitate deplina de exercițiu;
        e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
        f) îndeplinește condițiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
        g) nu a fost condamnata definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea.
    Condiții pentru ocuparea postului: studii superioare de licență, master, doctorat în matematică.
    Condiții specifice: Legea Cercetării nr. 319/2003, Ordinul nr. 6560/2012 cu completările și modificările ulterioare privind standardele minimale de conferire a titlului de Cercetător Științific I.
    Concursul se va desfășura conform calendarului următor:
        30 octombrie 2015, ora 15.00 – termen limită de depunere a dosarului
        3 noiembrie 2015, ora 12 – concurs de dosar – Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5
        4 noiembrie 2015, ora 15.00 - afișarea rezultatelor
        5-9 noiembrie 2015, ora 15.00 - depunerea contestațiilor.
    Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
        a) cerere de înscriere la concurs adresata conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
        b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
        c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice;
        d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverința care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
        e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
        f) adeverința medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
        g) curriculum vitae;
        h) fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale a ocupării postului
        i) lista de lucrări științifice
        j) listă de citări
        k) memoriu de activitate
        l) 5 articole relevante recente

    Adeverința care atesta starea de sănătate conține, in clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
    In cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pana la data desfășurării primei probe a concursului.
    Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
    Detalii privind condițiile specifice sunt disponibile accesând pagina oficială a institutului www.csm.ro. Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 9-15 la telefonul: 021/3182433, la sediul institutului camera 3417 și la secretarul Comisiei de Concurs, Grigore Florica (tel.: 0745822817).